Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Zo série webinárov: Optimizing Patient Outcomes in Difficult-to treat Migraine: What do the Data Tell us?

Chronická migréna postihuje viac ako 2 % populácie, uviedol profesor Diener v úvode svojej prezentácie. Je veľmi dôležité predísť chronifikácii pôvodnej epizodickej migrény správnou a včasnou liečbou a vyhnúť sa tak nadmernému užívaniu analgetík.1 

Rizikové faktory, ktoré prispievajú ku vzniku ťažko liečiteľnej migrény


K rizikovým faktorom chronifikácie patrí nadmerné užívanie alebo neúčinnosť akútnej analgetickej medikácie, obezita, psychiatrické komorbidity (ako sú depresie a úzkosť), stresujúce životné udalosti, nadmerné užívanie kofeínu a chrápanie. Je veľmi ťažké pacientov s rizikovými faktormi identifikovať a začať u nich čo najskôr s preventívnou liečbou.

Monoklonálne protilátky proti CGRP v prevencii migrény


Podľa odporúčania European Headache Federation (EHF) majú byť ponúknuté anti-CGRP monoklonálne protilátky pacientom s epizodickou alebo chronickou migrénou, u ktorých zlyhali aspoň dve predchádzajúce preventívne liečby, respektíve nemôžu užívať inú preventívnu terapiu pre komorbidity, nežiaduce účinky a nedostatočnú compliance.

V súčasnosti sú v EÚ dostupné tri monoklonálne protilátky cielené proti CGRP – fremanezumab, erenumab a galcanezumab. Štvrtou monoklonálnou protilátkou je eptinezumab, ktorý čaká na schválenie pre EÚ. Charakteristiky jednotlivých monoklonálnych protilátok zhrňuje tabuľka 1.


Tab. 1. Monoklonálne protilátky zamerané anti-CGRP v profylaxii migrény


Fremanezumab

Erenumab

Galcanezumab

Eptinezumab

Spôsob aplikácie

Subkutánne

Subkutánne

Subkutánne

Intravenózne

Dávkovanie

Mesačne a štvrťročne

Mesačne

Mesačne

Štvrťročne

Subtyp IgG

IgG2Δa

IgG2

IgG4

IgG1

Typ protilátky

Humanizovaná

Humánna

Humanizovaná

Humanizovaná

Cieľ

CGRP ligand

CGRP receptor

CGRP ligand

CGRP ligand

Biologický polčas

31 dni

28 dní

27 dní

27

 Podľa SPC jednotlivých liekov

 IgG – imunoglobulin G; CGRP – calcitonin gene-related peptide 

 

Účinnosť anti-CGRP liečivých prípravkov u migrény s neadekvátnou odpoveďou na predchádzajúcu preventívnu liečbu


Fremanezumab

Štúdia FOCUS, ktorej výsledky boli uverejnené v časopise Lancet, sledovala pacientov (vo veku od 18 do 70 rokov) s epizodickou (EM) a chronickou migrénou (CM), u ktorých zlyhali dve až štyri predchádzajúce profylaktické lieky (z rôznych skupín), a to pre nedostatočnú účinnosť (bez odpovede po troch mesiacoch liečby) alebo pre neznášanlivosť, respektíve pre existujúce kontraindikácie (napríklad valproát u žien vo fertilnom veku).

Primárnym cieľom bola zmena od východiskovej hodnoty v 12. týždni v priemernom počte dní s migrénou. (Graf 1)

Sekundárnymi cieľmi potom boli: pomer pacientov, u ktorých došlo k 50% redukcii v priemernom mesačnom počte dní s migrénou za 4 a 12 týždňov (graf 2) a podiel pacientov s minimálne 50% redukciou počtu dní s migrénou po predchádzajúcom zlyhaní 2–4 preventívnych liekov (graf 3).


EM = epizodická migréna, CM = chronická migréna

Popis tabuľky v grafe:
Placebo

Fremanezumab štvrťročne

Fremanezumab mesačne

Celá populácia

EM populácia

CM populácia

Placebo

Fremanezumab štvrťročne

Fremanezumab mesačne


Popis tabuľky v grafe:
Placebo

Fremanezumab štvrťročne

Fremanezumab mesačne

4 týždne po prvej dávke

12 týždňov po prvej dávke

Placebo

Fremanezumab štvrťročne

Fremanezumab mesačne


Výsledky svedčia o pretrvávajúcom účinku fremanezumabu v čase.4 


Popis tabuľky v grafe:

Zlyhanie dvoch tried

Zlyhanie troch tried

Zlyhanie štyroch tried

Placebo

Fremanezumab štvrťročne

Fremanezumab mesačne

Placebo

Fremanezumab štvrťročne

Fremanezumab mesačne


Z grafu je zjavný trend znižovania významu placeba so stúpajúcim počtom tried perorálnych liekov, ktoré v prevencii zlyhali, a do istej miery sa znížilo aj očakávanie účinnosti u fremanezumabu v závislosti od počtu predchádzajúcich neúčinných/zlyhávajúcich terapií.


Erenumab


Štúdia LIBERTY (6) sledovala pacientov (vo veku 18–65 rokov) s epizodickou migrénou s dvomi až štyrmi neúspešnými preventívnymi prípravkami (tj. bez efektu po dobu 2–3 mesiace liečby) liečených erenumabom. Primárnym cieľom bol podiel pacientov, ktorí dosiahnu aspoň 50% redukciu počtu dní s migrénou za 9–12 týždňov, čo dosiahlo 30 % pacientov (placebo 14 %). Sekundárnym cieľom bola zmena od východiskovej hodnoty v mesačnom počte dní s migrénou (-1,8 dňa, placebo -0,2 dňa).


Galcanezumab


Štúdia CONQUER sledovala účinky galcanezumabu u pacientov s epizodickou a chronickou migrénou, ktorí mali za mesiac minimálne štyri dni s migrénou a aspoň jeden deň v mesiaci bez bolesti po dobu posledných troch mesiacov. Podmienkou vstupu do štúdie boli 2–4 predchádzajúce neúspešné preventívne liečby. Primárnym cieľom bola priemerná zmena od východiskovej hodnoty v mesačnom počte dní s migrénou po trojmesačnej liečbe galcanezumabom. Galcanezumab redukoval počet dní s migrénou v priemere o 4,1 dňa (placebo o jeden deň; p < 0,0001).

Sekundárnymi cieľmi bol podiel počtu chorých s ≥ 50% redukciou počtu dní s migrénou: v prípade EM to bolo 41,8 %, CM u 32 % chorých.


Tab. 2. Charakteristika a výsledky štúdií s anti CGRP prípravkami


FOCUS

Fremanezumab

LIBERTY

Erenumab

CONQUER

Galcanezumab

Populácia v štúdii

CM a EM

EM

CM a EM

Ramená štúdie

Placebo, mesačná aplikácia, štvrťročná aplikácia

Placebo

Mesačne 140 mg

Placebo

Mesačne 120 mg

Počet účastníkov

838

246

462

Počet predchádzajúcich preventívnych terapií

2–4 terapeutických tried

2–4 predchádzajúce liečby

2–4 kategórie liekov

Zmena v počte dní s migrénou

Primárny cieľ

-3,5 dňa: mesačná aplikácia

-3,1 dňa štvrťročná aplikácia

-1,6 dňa

Primárny cieľ

-3,1 dňa

≥ 50 % podiel odpovedí

9 % placebo

34 % mesačná aplikácia

34 % štvrťročná aplikácia

Primárny cieľ

14 % placebo

30 % erenumab

13 % placebo

38 % galcanezumab

CGRP – calcitonin gene-related peptide; EM – epizodická migréna; CM – chronická migréna 


Tieto údaje nemôžu byť základom akéhokoľvek priameho porovnania, pretože neboli vykonané porovnávacie štúdie.


Klinické údaje anti-CGRP prípravkov u pacientov s migrénou a nadmerným užívaním medikácie


Podľa EHF sa majú pacientom s MOH ponúknuť najprv anti-CGRP monoklonálne protilátky a následne znižovať a vysadzovať akútnu medikáciu.


Vplyv fremanezumabu na MOH – post hoc analýza štúdií HALO a FOCUS


 

CM – chronická migréna; MOH – migréna z nadmerného užívania medikácie  (medication overuse headache)

Popis tabuľky v grafe:

Placebo

Fremanezumab štvrťročne

Fremanezumab mesačne

Placebo

Fremanezumab štvrťročne

Fremanezumab mesačne


Podľa subanalýzy štúdia HALO je redukcia dní s bolesťou hlavy porovnateľná u pacientov s MO aj bez MO: fremanezumab v štvrťročnej/mesačnej aplikácii dosahuje v 12. týždni liečby 50% redukciu počtu dní s bolesťou hlavy u 41/42 % pacientov bez MO, u chorých s MO u 35/39 %.

Nadmerného užívania medikácie sa zbavilo 55 % pacientov, liečených fremanezumabom v štvrťročnej aplikácii a 61 % pri mesačnej aplikácii (u placeba to bolo 46 %). V 12. týždni liečby došlo k redukcii počtu dní s akútnou medikáciou o 9,0 resp. 8,9 dňa.

V analýze štúdie FOCUS sa preukázalo, že fremanezumab znižuje priemerný počet dní s migrénou aj u pacientov s MO a po zlyhaní 2–4 preventívnych liekov o 3,7 dňa, resp. 4,7 dňa na rozdiel od placeba (0 dní) vo 4. týždni od prvej aplikácie. Za 12 týždňov bola redukcia počtu dní u fremanezumabu 3,2 dňa, resp. 4,6 dňa (u placeba 0,5 dňa).


Erenumab a galcanezumab


Efekt erenumabu u CM a MO overila randomizovaná, dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná štúdia so 667 pacientami. U chorých bez MO znížil erenumab počet dní s migrénou za mesiac priemerne o 6,7 dňa (placebo o 4,7 dňa) a u chorých s MO došlo k redukcii o 6,6 dňa (u placeba o 4,6 dňa). Zaujímavé je, že efekt na redukciu dní so špecifickou liečbou migrény u pacientov s MO nebol závislý od dávky erenumabu a podobné výsledky vykazovalo dávkovanie 70 mg erenumabu mesačne ako 140 mg (po troch mesiacoch liečby). Rovnako tak podiel pacientov s 50% redukciou počtu dní s migrénou v mesiaci bol u oboch dávkovaní takmer totožný (36 %, resp. 35 %).

Post hoc analýzy boli vykonané tiež u galcanezumabu (štúdia EVOLVE-1 & 2, REGAIN). Štúdie preukázali efekt liečby aj u tejto ťažko liečiteľnej skupiny pacientov s MO. U chorých s EM došlo priemerne k redukcii dní s migrénou o 6,26 dňa (120 mg mesačne) a o 5,77 dňa (240 mg mesačne). U CM sa pozorovalo zníženie počtu dní o 4,76 dňa, resp. o 4,51 dňa. Galcanezumab tiež znižoval podiel chorých s MO.

 

Výrazným benefitom monoklonálnych protilátok zameraných proti CGRP je vynikajúci bezpečnostný profil a nízky výskyt nežiaducich účinkov (v 2–5 %) 


Tipy a triky profesora Dienera


Na záver pridal profesor Diener skúsenosti zo svojej praxe, poznatky kolegov a nedávno publikované real world data (RWD).


  • Za najvýraznejší dôkaz účinnosti považuje profesor Diener podiel pacientov s 50% redukciou počtu dní migrény v mesiaci. Alternatívou je priemerná redukcia počtu dní s migrénou v mesiaci. Dôležité je vyjadrenie pacienta, či uňho liečba funguje.
  • Efekt liečby je optimálne hodnotiť najskôr po troch mesiacoch. U väčšiny chorých sa efekt prejaví už v prvých štyroch týždňoch, ale u niektorých je nutné čakať dlhšie.
  • Podľa kolegov prof. Dienera sa pohybuje podiel pacientov s dosiahnutou 50% redukciou počtu dní s migrénou medzi 60–70 % (RWD), čo svedčí o veľmi vysokej účinnosti monoklonálnych protilátok proti CGRP.
  • Za neúčinnú môžeme monoklonálnu protilátku u konkrétneho pacienta prehlásiť nie skôr ako po troch mesiacoch liečby. Bohužiaľ, neexistuje jednoduchý prediktívny marker, ktorý by naznačoval, či bude efekt liečby dostatočný. Pravdepodobne pôjde o genetický podklad neúčinnosti.
  • Kedy liečbu ukončiť? Pokiaľ sa po 12 mesiacoch dosiahne nízka frekvencia migrenóznych záchvatov, môžeme sa pokúsiť liečbu ukončiť. Pokiaľ dôjde k návratu do pôvodného stavu pred liečbou, potom je vhodné s liečbou začať znovu.
  • Anti-CGRP monokolonálne protilátky sa dajú kombinovať s tradičnou preventívnou liečbou, tieto liekové triedy neinteragujú a neznižujú svoju účinnosť.
  • Diskutovanou otázkou je možná interakcia nových gepantov s monoklonálnymi protilátkami, ale predbežné údaje naznačujú, že pôjde o bezpečnú kombináciu.
  • Eskalácia na vyššiu dávku (ak je dostupná) môže byť u suboptimálnej odpovede prínosom. Je možné aj skúsiť použiť monoklonálnu protilátku, ktorá cieli na inú štruktúru (receptor vs. ligand), pokiaľ je zvolená alternatíva neúčinná (RWD).
  • Pri voľbe mesačnej vs. štvrťročnej dávkovacej schémy je pre pacienta trojmesačné dávkovanie naozaj pohodlnejšie.
  • Najčastejším dôvodom na ukončenie liečby pri erenumabe je obstipácia (objaví sa u 20% pacientov), preto je dobré tomuto príznaku venovať pozornosť, ak chceme erenumab odporučiť.


Podľa profesora Dienera je potešiteľná skutočnosť, že každým dňom pribúdajú ako skúseností, tak aj vedecké poznatky o terapii pacientov s ťažko liečiteľnou migrénou.