Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Edukace

Guidelines


Európske odporúčané postupy pre liečbu migrény – zhrnutie

Európska federácia pre bolesti hlavy (European Headache Federation, EHF) spracovala odporúčanie, aby klinickým pracovníkom pomohla pri rozhodovaní o použití monoklonálnych protilátok cielených proti calcitonin gene related peptidu (mAB anti-CGRP) u pacientov s epizodickou alebo chronickou migrénou. Sedem expertov vyhodnotilo dostupné literárne údaje (publikované výsledky klinických štúdií) a vyslovilo odporúčanie na základe údajov z randomizovaných klinických štúdií a vlastných skúseností (názory expertov). 

Expertný panel najprv formuloval otázky podľa princípov PICO (Patients, Intervention, Comparison and Outcome). V literatúre boli vyhľadané všetky práce, ktoré sa zaoberali mAB anti-CGRP (erenumab, eptinezumab, fremanezumab a galcanezumab) u pacientov s migrénou, publikované do 2. 4. 2018. (Viď nižšie: Odporúčania ohľadom použitia monoklonálnych protilátok proti calcitonin gene related peptidu (CGRP) u pacientov s migrénou.)

Odporúčania vychádzajú z 28 klinických štúdií, z ktorých bolo vybraných 14 randomizovaných štúdií fázy II a III, ktoré hodnotili bezpečnosť a účinnosť mAB anti-CGRP. Ďalších 14 prác sa zaoberalo ich post hoc alebo poolovanými analýzami, otvorenými extenziami štúdií alebo štúdiami s otvoreným dizajnom. Účinnosť a bezpečnosť profylaktickej liečby mAB anti-CGRP v porovnaní s placebom u pacientov s epizodickou a chronickou migrénou hodnotili napríklad štúdie STRIVE (erenumab; fáza III), ARISE (erenumab; fáza III), HALO EM, HALO CM (fremanezumab; fáza III), EVOLVE-2 (galcanezumab; fáza III), EVOLVE-1 (galcanezumab; fáza III) či REGAIN (galcanezumab; fáza III). Do štúdií boli zaradení pacienti s dlhou anamnézou ochorenia a tí, u ktorých zlyhali aspoň dva typy predchádzajúcej profylaktickej liečby, to znamená, že štúdie obsahujú údaje, vypovedajúce o účinnosti a bezpečnosti u pacientov bez predchádzajúcej profylaktickej liečby, ako aj u pacientov už predliečených a po zlyhaní predchádzajúcej preventívnej terapie. Z niektorých štúdií boli vylúčení pacienti s opakovaným zlyhaním preventívnej terapie, preto bude potrebné týchto pacientov sledovať, aké klinické výsledky dosiahnu v reálnej klinickej praxi.

Výsledky dostupných štúdií ukázali, že erenumab, fremanezumab a galcanezumab sú účinnými profylaktickými liekmi u pacientov s epizodickou i chronickou migrénou. Ich používanie viedlo k zníženiu počtu dní s migrénou, počtu dní, kedy bolo potrebné užiť akútnu medikáciu, a k zlepšeniu funkčnosti. Údaje o prínose eptinezumabu nie sú celkom preukazné, k signifikantnému zlepšeniu došlo len v redukcii užitia akútnej liečby.

Eptinezumab je aplikovaný v intravenóznych infúziách, zatiaľ čo erenumab, fremanezumab a galcanezumab sa podávajú subkutánne raz mesačne alebo raz za štvrťrok. Terapeutický efekt mAB anti-CGRP sa zaznamenal už po prvej aplikácii, ďalšie zlepšenie pacienti pozorovali v priebehu nasledujúcich piatich mesiacov. Údaje zo štúdií potvrdzujú, že liečba mAB anti-CGRP je bezpečná.

Odporúčania ohľadom použitia monoklonálnych protilátok proti calcitonin gene related peptidu (CGRP) u pacientov s migrénou

1. Kedy by mala byť liečba monoklonálnymi protilátkami anti-CGRP ponúknutá pacientom s migrénou?

U pacientov s epizodickou i chronickou migrénou, u ktorých zlyhali aspoň dve dostupné liečebné metódy, alebo ktorí nemôžu užívať inú preventívnu liečbu pre komorbidity, nežiaduce účinky alebo nedostatočnú adherenciu k liečbe, odporúčame použiť erenumab, fremanezumab alebo galcanezumab. Názor expertov.

2. Ako by mala byť riadená  iná preventívna liečba pri použití monoklonálnych protilátok proti CGRP u pacientov s migrénou?

U pacientov s epizodickou migrénou navrhujeme pred zahájením liečby erenumabom, galcanezumabom alebo fremanezumabom ukončiť užívanie perorálnych preventívnych liekov, pokiaľ v anamnéze pacienta nie je výskyt chronickej migrény pred podaním preventívnej liečby; v tom prípade odporúčame pridať k doterajšej liečbe monoklonálnu protilátku anti-CGRP a s odstupom času prehodnotiť vysadenie perorálnej preventívnej liečby.

U pacientov s chronickou migrénou, ktorí sú liečení akýmkoľvek perorálnym liekom s nedostatočnou odpoveďou, odporúčame pridať erenumab, fremanezumab alebo galcanezumab a zvážiť neskoršie vysadenie perorálneho lieku.

U pacientov s chronickou migrénou, ktorí sú liečení onabotulinumtoxinom A s nedostatočnou liečebnou odpoveďou, navrhujeme ukončiť terapiu onabotulinumtoxinom A pred zahájením podávania erenumabu, fremanezumabu alebo galcanezumabu.

U pacientov s chronickou migrénou, ktorí sú liečení erenumabom, fremanezumabom alebo galcanezumabom, a ktorí môžu mať prínos z ďalšej preventívnej liečby, odporúčame pridať perorálne preventívne lieky. Názor expertov.

3. Mala by sa bolesť z nadužívania liekov u pacientov s chronickou migrénou terapeuticky riešiť pred liečbou monoklonálnymi protilátkami proti CGRP?

U pacientov s chronickou migrénou a nadmerným užívaním liekov odporúčame používať erenumab, fremanezumab a galcanezumab pred vysadením alebo po vysadení akútnych liekov. Názor odborníkov.

4. U ktorých pacientov sa monoklonálne protilátky proti CGRP nepoužívajú?

Odporúčame vyhnúť sa anti-CGRP monoklonálnym protilátkam u tehotných alebo dojčiacich žien, u jedincov, zneužívajúcich alkohol alebo drogy, u ľudí s kardiovaskulárnymi a cerebrovaskulárnymi chorobami, a so závažnými duševnými poruchami. Názor odborníkov.

5. Mal by byť monitorovaný výskyt väzobných a/alebo neutralizačných protilátok?

U pacientov s migrénou, ktorí sú liečení monoklonálnymi protilátkami anti-CGRP, odporúčame nevyšetrovať prítomnosť väzobných a/alebo neutralizačných protilátok v každodennej klinickej praxi; k objasneniu významu väzobných a/alebo neutralizačných protilátok treba urobiť ďalšie štúdie.

Zdroj:

Sacco S, et al. European headache federation guideline on the use of monoclonal antibodies acting on the calcitonin gene related peptide or its receptor for migraine prevention. The Journal of Headache and Pain. 2019.

Aktualizované odporúčania EHF o použití monoklonálnych protilátok zameraných na calcitonin gene related peptide v prevencii migrény

Uverejnený odporúčaný postup bol vytvorený v súlade s Grading of Recommendation, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE). Tam, kde nebol dostupný systém hodnotenia podľa GRADE, bol získaný expertný posudok.

Vybranými sledovanými parametrami bolo zníženie počtu dní migrény za mesiac a podiel jedincov s migrénou, ktorí mali aspoň 50% zníženie počtu dní migrény za mesiac oproti východiskovej hodnote. Při štúdiách, ktoré neuvádzali dni migrény v mesiaci, boli hodnotené dni bolesti hlavy.

Odporúčaný postup má dve časti:

A. Evidence-based recommendation a 

B. Expert Consensus Statements

Nižšie uvádzame prehľad vybraných odporúčaní:

A. Evidence-based recommendation

Bolo vybratých 23 štúdií (klinické štúdie fázy II a III v porovnaní s placebom, hodnotiace eptinezumab, erenumab, fremanezumab a galcanezumab), analýzou ktorých boli získané odpovede na vopred stanovené otázky:

Otázka : Je u pacientov s epizodickou migrénou liečba monoklonálnymi protilátkami (MoA) zameranými proti CGRP v porovnaní s placebom účinná a bezpečná?

Výsledok: Pätnásť štúdií potvrdilo, že všetky sledované MoA v štúdiách sa ukázali ako účinné a nebol zistený žiadny bezpečnostný problém. Sila odporúčania vysoká.

Otázka : Je u pacientov s chronickou migrénou liečba monoklonálnymi protilátkami (MoA) zameranými proti CGRP v porovnaní s placebom účinná a bezpečná?

Výsledok: Desať štúdií potvrdilo, že všetky sledované MoA, ktoré boli v štúdiách sa ukázali ako účinné a nebol zistený žiadny bezpečnostný problém. Sila odporúčania vysoká.

B. Expert Consensus Statements

Otázka : Kedy má byť pacientovi s migrénou ponúknutá preventívna liečba MoA?

Odpoveď: V predchádzajúcom odporúčaní boli MoA zaradené do algoritmu liečby v tretej línii (po zlyhaní/intolerancii dvoch predchádzajúcich preventívnych liekov z rôznych farmakologických skupín). Pretože štúdie vypovedajú o vysokej účinnosti a vynikajúcej znášanlivosti MoA u pacientov s migrénou, ktorá je často zaťažená vážnymi komorbiditami (depresia), mali by byť u jedincov vyžadujúcich preventívnu liečbu MoA ponúknuté ako prvá voľba.

Otázka : Ako má byť vedená klasická preventívna liečba pri súčasnom použití MoA u pacientov s migrénou?

Odpoveď: Robustné údaje o účinnosti MoA a nedostatočné dôkazy o prospešnosti kombinovanej liečby s MoA viedli panel expertov ku konsenzu: U jedincov s epizodickou alebo chronickou migrénou nie je dostatok dôkazov, aby bolo možné navrhnúť kombináciu MoA s inými preventívnymi liekmi ku zlepšeniu klinických výsledkov.

Otázka : Mala by byť jedincom s migrénou a nadmerným užívaním liekov ponúknutá liečba MoA?

Odpoveď: Klinické štúdie aj reálna prax ukazujú, že sa nadmerné užívanie úľavovej liečby u pacientov s migrénou pri terapii MoA významne znižuje. Panel expertov odporúča týmto pacientom ponúknuť MoA .

Otázka : Je možné non-responderov na jednu MoA previesť na inú MoA zacielenú na CGRP?

Odpoveď: Medzi MoA sú určité rozdiely (blokáda receptoru pre CGRP alebo ligandu CGRP, subkutánna alebo intravenózna aplikácia). Zatiaľ však nie je dostatok dôkazov o potenciálnych prínosoch zmeny MoA, ale zmena môže byť alternatívou u jedincov s neadekvátnou odpoveďou na jednu MoA.

Záver
Dostupné údaje potvrdzujú, že anti-CGRP MoA sa zdajú byť účinné a bezpečné pre prevenciu migrény aj z dlhodobého hľadiska. Objektívne biomarkery odpovede na liečbu stále chýbajú; dostupné klinické štúdie a dáta z reálnej praxe však môžu poskytnúť podklad pre rozhodovanie pri individualizácii liečby, vrátane dĺžky terapie, kombinácie s inou liečbou a manažmentu bezpečnostných rizík.

[1] Sacco S, et al. European Headache Federation guideline on the use of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene related peptide pathway for migraine prevention – 2022 update. The Journal of Headache and Pain (2022) 23:67; https://doi.org/10.1186/s10194-022-01431-x

Prvé americké a európske odporúčané postupy pre anti-CGRP prípravky

Odporúčané postupy Americkej spoločnosti pre bolesti hlavy (American Headache Society) pre implementáciu nových liečebných postupov v prevencii migrény do klinickej praxe.

Princípy preventívnej a akútnej farmakoterapie migrény boli už navrhnuté skôr, ale príchod nových modalít vyžaduje aktualizáciu odporúčaných postupov. Tento dokument bol vytvorený na základe revízie doterajších postupov a výsledkov klinických štúdií. Vychádza tým v ústrety požiadavkám zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, odborných spoločností, lekárnikov, farmaceutických a biotechnologických spoločností i pacientskych organizácií. Na tvorbe sa podieľali odborníci zo Severnej Ameriky a Európy.

K hlavným princípom preventívnej farmakologickej liečby migrény pri perorálnej liečbe patria nasledujúce:

Pokiaľ je to možné a vhodné, začína sa nízkou dávkou, a dávka sa pomaly titruje, aby dosiahla terapeutický efekt, liečba by mala trvať primeraný čas, a priebežne je vhodné vyhodnocovať dosiahnutie očakávanej terapeutickej odpovede a výskyt nežiaducich účinkov. Treba dbať na maximálnu adherenciu k liečbe.

Novšie injekčné lieky môžu účinkovať rýchlejšie a nevyžadujú titráciu dávky.

Princípy akútnej liečby zahrňujú:

S liečbou sa začína čo najskôr po vzniku záchvatu migrény, pri neznášanlivosti perorálnej liečby treba zvoliť parenterálnu liečbu. Liečbu by mal pacient zvládnuť bez asistencie odborníka. Je dôležité zabrániť nadužívaniu liekov pre akútnu liečbu. Je vhodné zvážiť neuromodulačné a behaviorálne postupy najmä u pacientov, ktorí farmakologickú liečbu neznášajú alebo odmietajú.

Zdroj: AHS Consensus Statement. Headache 2019;59:1–18.

Európske odporúčané postupy pre liečbu migrény

Na rozdiel od amerických sú európske odporúčané postupy konkrétnejšie v zaradení monoklonálnych protilátok (anti calcitonin gene related peptid, anti-CGRP) do preventívnej liečby ťažkej migrény. Boli vyvinuté a klinickými štúdiami overené štyri monoklonálne protilátky: jedna zameraná proti receptoru pre CGRP (erenumab) a tri proti samotnému CGRP (eptinezumab, fremanezumab a galcanezumab).

Cieľom nového odporúčaného postupu je poskytnúť návod, vychádzajúci z výsledkov klinických štúdií a odborných znalostí o použití monoklonálnych protilátok v prevencii migrény.

Záver expertnej skupiny Európskej federácie pre bolesti hlavy: Monoklonálne protilátky pôsobiace proti CGRP sú nové liečivá, ktoré môžu byť odporúčané v prevencii migrény. Pre zlepšenie používania týchto liekov v klinickej praxi budú nevyhnutné údaje z reálnej klinickej praxe.

Zdroj:

Sacco S, et al. European headache federation guideline on the use of monoclonal antibodies acting on the calcitonin gene related peptide or its receptor for migraine prevention. The Journal of Headache and Pain. 2019.

Celý dokument na stiahnutie tu.