Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Zamerané na 9. výročný kongres Európskej neurologickej spoločnosti (EAN 2023)

Zamerané na CGRP: Ako sa rozhodnúť v klinickej praxi


Profesor Messoud Ashina začal sympózium spoločnosti Teva predstavením liečby monoklonálnou protilátkou proti CGRP (calcitonin gene-related peptide) prostredníctvom najnovších dát, ktoré vyplynuli z tretej interim analýzy štúdie PEARL. V prvej časti diskusie Claudia Altamura tvrdila, že neexistujú rozdiely v účinnosti medzi väzbou na CGRP receptor alebo ligand CGRP. Giorgio Lambru však predložil dáta podporujúce väčší prínos pri väzbe na ligand CGRP. Ďalej rečníci rozoberali, či možno migrénu a komorbídnu depresiu riešiť jediným liekom, pričom Claudia Altamura poukázala na výsledky štúdie UNITE, ktorá naznačuje, že takýto liek existuje.

V ankete na začiatku sympózia 38 % hlasujúcich uviedlo, že je lepšie zamerať sa na ligand, a po prezentáciách sa počet takto hlasujúcich zvýšil na 69 %. Zhruba 65 % účastníkov bolo presvedčených, že migrénu a komorbídnu depresiu možno vyriešiť jediným liekom, a v priebehu sympózia sa ich názor nezmenil.


Antagonisti CGRP ako liek prvej voľby v terapii migrény


Profesor Ashina predstavil účinnostné dáta zo štúdií fázy III, ktoré svedčia o tom, že monoklonálne protilátky proti CGPR (mAb anti-CGRP) vykazujú v porovnaní s placebom významné zlepšenie v rade primárnych cieľov, vrátane vysokého počtu respondérov, rýchleho nástupu a trvalej dlhodobej účinnosti. Poznamenal, že tieto zlepšenia boli tiež pozorované naprieč podskupinami pacientov. Profesorka Cristina Tassorelli ďalej predložila nákladovú analýzu podporujúcu použitie mAb anti-CGRP až po vyskúšaní niekoľkých iných liekov. Počas tohto bloku sa panel diskutujúcich venoval faktorom ovplyvňujúcim nákladovú efektivitu mAb anti-CGRP, vrátane počiatočných nákladov, oproti potenciálnym nákladom na spoločenské dôsledky migrény.

 

Účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu v reálnej praxi: 3. priebežná analýza paneurópskej štúdie PEARL


Profesoka Tassorelli prezentovala hlavné výsledky tretej priebežnej analýzy štúdie PEARL, ktorá bola vykonaná po šiestich mesiacoch liečby fremanezumabom u všetkých zaradených pacientov. Do analýzy bolo zahrnutých 968 pacientov s epizodickou migrénou (EM, 33,1 %) a chronickou migrénou (CM, 66,9 %). Celkovo 58,5 % pacientov zaznamenalo ≥ 50 % zníženie počtu dní s migrénou v mesiaci oproti východiskovej hodnote (EM: 66,7 %, CM: 54,1 %).


Účinnosť fremanezumabu po switchi z inej mAb anti-CGRP: tretia interim analýza štúdie PEARL


Táto tretia interim analýza štúdie PEARL (real-world) tiež hodnotila účinnosť fremanezumabu u podskupiny pacientov, ktorí prešli na tento liek z inej mAb anti-CGRP. Z 1 140 zaradených do štúdie PEARL prešlo 62 pacientov na fremanezumab z inej mAb anti-CGRP (41,9 % pacientov prerušilo predchádzajúcu terapiu pre nedostatočnú účinnosť a 58,1 % z iných dôvodov). Takmer jedna tretina (32,3 %) dosiahla počas prvých šiestich mesiacov liečby fremanezumabom ≥ 50 % zníženie počtu dní s migrénou v mesiaci oproti východiskovej hodnote.