Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Pretrvávajúce účinky fremanezumabu v oboch aplikačných schémach potvrdila štúdia

Účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu u pacientov s ťažko liečiteľnou chronickou a epizodickou migrénou bola overená dvanásťtýždennými klinickými štúdiami fázy III (HALO CM a HALO EM). Po ich skončení mali účastníci možnosť ďalej pokračovať v liečbe fremanezumabom. Štúdia, ktorej výsledky uverejnil časopis Headache, mala za cieľ overiť, či účinky fremanezumabu pretrvávajú po dobu ďalších 12 mesiacov. 

Išlo o multicentrickú, randomizovanú, dvojito zaslepenú štúdiu fázy III, ktorá zahrňovala pacientov s chronickou (CM) a epizodickou migrénou (EM), ktorí prešli z 12-týždennej fázy III štúdie HALO CM a HALO EM do predĺženia a pribudlo k nim 312 nových pacientov. Pacienti s CM alebo EM dostávali fremanezumab buď mesačne, alebo štvrťročne. V post hoc analýze sa sledoval vo vybraných mesiacoch (3, 6, 9 a 15 od prvej injekcie fremanezumabu) rozdiel v priemernom počte dní s migrénou medzi týždňami 1–2 a týždňami 3–4, medzi týždňami 1–3 a týždňom 4 a nakoniec medzi týždňami 1–2 a týždňami 11–12 každého sledovaného obdobia.

Výsledky

Celkovo bolo zaradených a hodnotených 1 890 pacientov (CM 1 110; EM 780). V jednotlivých sledovaných obdobiach (v mesiacoch 3, 6, 9 a 15 od prvej injekcie fremanezumabu) sa nenašli významné rozdiely v priemernom počte dní s migrénou medzi týždňami 1–3 a týždňami 3–4, rovnako ako medzi týždňami 1–3 a týždňom 4, ani medzi týždňami 1–2 a týždňami 11–12. Rovnaká účinnosť sa pozorovala pri štvrťročnom a mesačnom podávaní fremanezumabu u pacientov s CM aj EM.

Veľmi podrobné štatistické zhodnotenie naprieč všetkými sledovanými časovými úsekmi svedčí o tom, že v oboch aplikačných schémach došlo k významnému a trvalému zníženiu priemerného počtu dní s migrénou. Trvalý efekt sa preukázal u pacientov s CM aj EM. V oboch podskupinách s rozdielnym režimom podávania sa priemerný týždenný počet dní s migrénou významne znížil (o 30 %–42 %) počas prvých dvoch týždňov po prvom podaní fremanezumabu; pokles priemerného počtu dní s migrénou zostal počas posledných dvoch týždňov prvého štvrťroka stabilný, rovnaký trend pretrvával aj počas druhého štvrťroka. Údaje z mesiaca 15 napovedajú, že s časom sa účinky môžu aj mierne prehlbovať (viď tab.).

Tab. Priemerný počet dní v týždni s migrénou


Mesiac 3 (priemerný počet dní s migrénou)

Mesiac 15 (priemerný počet dní s migrénou)

CM (kvartálna aplikácia)

2,7

2,1–2,3

CM (mesačná aplikácia)

2,6–2,8

1,9

EM (kvartálna aplikácia)

1,2–1,3

1,0

EM (mesačná aplikácia)

1,2

0,8–0,9


Zdroj: Blumenfeld AM, et al. No “Wearing-Off Effect” Seen in Quarterly or Monthly Dosing of Fremanezumab: Subanalysis of a Randomized Long-Term Study. Headache 2020;0:1-13


Komentár MUDr. Jolana Marková, FEAN, Neurologická klinika 3. LFUK a FTN, Praha


Článok autorov Blumenfelda, Stavanoviča, Ortegy a ďalších si položil za cieľ porovnať účinnosť fremanezumabu (tu v praxi Ajovy), podávaného v režime mesačného a kvartálneho podania , v období hneď po podaní dávky a v období „ končiacej dávky“.

Wearing off efekt je popisovaný ako zhoršovanie príznakov alebo prejavov ochorenia v období pred podaním ďalšej dávky liečiva, ktoré je dokumentované u niektorých pacientov s intervalovým podaním lieku. Podľa odporúčania je fremanezumab v subkutánnej injekcii podávaný nielen po mesiaci, ale vo vyššej dávke aj v intervale 3 mesiacov. Preto sa táto otázka ponúka a treba na ňu odpovedať predtým, ako budeme tento spôsob liečby odporúčať pacientom.

Všeobecne je cieľom preventívnej liečby migrény redukovať frekvenciu, intenzitu a trvanie migrenózneho ataku. Autori skúmali, či je tento cieľ splnený rovnako v celom liečebnom období. Ako skúmanú skupinu si autori vybrali účastníkov štúdií HALO - epizodická migréna a HALO -chronická migréna v období otvorenej časti štúdie, kedy všetci účastníci už dostávali účinnú liečbu fremanezumabom, a to v režime 1x mesačne 225mg alebo raz za kvartál v dávke 675 mg.

Zaujímavý je interval, v ktorom bol spätne štatisticky hodnotený počet dní s migrénou počas jedného týždňa. Porovnával sa priemerný týždenný počet dní s migrénou v týždňoch 1-2 proti týždňom 3-4, ďalej medzi týždňami 1-3 a týždňom 4 a medzi týždňami 1-2 ( začiatok sledovaného obdobia) a týždňami 11-12 ( koniec sledovaného obdobia), vždy v 3., 6., 9. a 15. mesiaci liečby.

Výsledky sú zaujímavé a dôležité pre prax. Štatistika bola počítaná zo záznamov celkovo 1890 pacientov z rôznych krajín, celá štúdia trvala 15 mesiacov. V prvom mesiaci bol počiatočný priemerný týždenný počet dní s migrénou u pacientov s chronickou migrénou 4 dni v týždni, poklesol po nasadení liečby o 35%. U pacientov s epizodickou migrénou bol na začiatku tento priemerný týždenný počet dní s migrénou 2,3 dňa a počas prvých dvoch týždňov poklesol o cca 50% pri oboch dávkovacích intervaloch. Dosiahnutý pokles potom vcelku stabilne pretrvával po celé sledované obdobie u oboch skupín. Sledované obdobie tejto štúdie začínalo od 3. mesiaca.

Nepreukázal sa prakticky žiadny rozdiel medzi počtom migrenóznych dní v prvej a v druhej polovici mesiaca a nelíšili sa ani ich počty v prvých 3 týždňoch oproti poslednému týždňu mesiaca. Rozdiel sa nenašiel ani pri porovnaní týždňov 1-2 a 11-12 liečby fremanezumabom.

Záverom sa teda dá zhrnúť, že analýza údajov z tejto dlhotrvajúcej 3. fázy klinickej štúdie preukázala u pacientov liečených fremanezumabom pri mesačnom aj kvartálnom podaní trvalý efekt bez poklesu účinnosti ku koncu dávkovacieho intervalu. Odpoveď na otázku o konzistencii liečebných odpovedí v jednotlivých dávkovacích schémach sa teda našla a dávkovacia schéma sa môže bez obáv navrhnúť na mieru a podľa požiadaviek jednotlivých pacientov.