Aktuality

Odporúčané postupy EAN/EHF: medical overuse headache (MOH)

Profesor Hans-Christoph Diener predniesol na 6. kongrese EHF dôkazy podporujúce nové odporúčané postupy EAN/EHF pre bolesť hlavy z nadužívania liekov (MOH). Zdôraznil prínos vzdelávania pacientov a lekárov a význam pravidelných kontrol v prevencii MOH u rizikových pacientov. Apeloval na kolegov, aby vykonávali klinické randomizované kontrolované štúdie, ktoré overia účinnosť preventívnych liekov v predchádzaní rozvoja MOH.

U pacientov s MOH je prvou voľbou liečby edukácia a poradenstvo, po ktorom nasleduje farmakologická preventívna liečba topirimátom, onabotulinumtoxínom A alebo anti-CGRP monoklonálnymi protilátkami v kombinácii s behaviorálnou terapiou. Profesor Diener uviedol, že tento postup, rozložený do troch krokov, je účinný u približne 90 % pacientov, a u tých, u ktorých zlyhal, by sa mala zvážiť liečba pri hospitalizácii. Všetci pacienti so závažnými komorbiditami, relapsom po vysadení, alebo nadmerným užívaním opioidov, barbiturátov alebo benzodiazepínov, by tiež mali byť liečení kombináciou lekárskych a nelekárskych opatrení v lôžkovom zariadení.


EHF spoločne s EFIC

Spoločná prezentácia EHF a EFIC sa zaoberala súvislosťou medzi migrénou a neuropatickou bolesťou. Profesor Karl Messlinger uviedol, že celý rad pacientov s migrénou trpí bolesťou tváre. Toto zistenie podporil poznatkami, ktoré vypovedajú o tom, že periférna a centrálna senzibilizácia, uvoľňovanie neuropeptidov (vrátane CGRP) a uvoľňovanie neurotrofického faktora, pochádzajúceho z mozgu (BDNF), sú spoločné tak pre migrénu, ako aj pre neuropatickú bolesť. Práve uvoľňovanie BDNF z primárnych aferentných zakončení alebo z mikroglie hrá hlavnú úlohu pri centrálnej senzibilizácii u oboch ochorení. V hre je kanál Piezo2, čo je receptor mechanického dráždenia, ktorý môže sprostredkovať taktilnú precitlivelosť na bolesť. CGRP môže byť nociceptívny po periférnej senzibilizácii, čo naznačuje jeho potenciálnu úlohu pri signalizácii medzi vláknami periférnych nervov, ktoré spôsobujú neuropatickú bolesť. V diskusii profesor Messlinger zdôraznil, že „migrénu chápeme v širšom kontexte ako len migrenóznu bolesť, a preto je potrebné stále objasňovať úlohu CGRP v centrálnom a periférnom nervovom systéme.