Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Kritériá profylaktickej liečby migrény monoklonálnymi protilátkami na Slovensku - webinár

Spoločnosť Teva usporiadala dňa 4. mája 2021 živý diskusný prenos nadväzujúci na webinár o profylaktickej liečbe migrény. Z bohatého obsahu vyberáme to najdôležitejšie, čo bolo v prezentáciách zmienené. Celý webinár je dostupný na www.medicinskyportal.sk.

V prípade, že na Medicínskom portáli ešte nie ste registrovaný / nemáte vytvorené vlastné konto, detailný popis postupu registrácie a získania prístupu na podujatie nájdete TU.

Profesor MUDr. Peter Valkovič, PhD., (II. neurologická klinika LF UK a UNB) prehľadne predstavil úhradové kritériá, ich špecifiká u anti-CGRP monoklonálnych protilátok (mAbs) vo Slovenskej republike v porovnaní s odporúčaním European Headache Federation a so situáciou v iných krajinách.

Aktuálne odporúčania biologickej liečby migrény podľa European Headache Federation (EHF)

Kedy zahájiť liečbu anti-CGRP mAbs?

 • u pacientov s epizodickou migrénou po zlyhaní 2 liekov v preventívnej liečbe,
 • u pacientov s chronickou migrénou po zlyhaní 2 liekov v preventívnej liečbe.


Kritériá biologickej liečby migrény v SR

Hradená liečba sa môže indikovať na profylaxiu migrény u dospelých pacientov, ktorí majú minimálne 8 dní migrény za mesiac, pri splnení nasledujúcich kritérií:

 • a) spĺňajú kritériá pre začatie profylaktickej liečby migrény podľa odporúčaní EHF,
 • b) predchádzajúca liečba minimálne 3 účinnými látkami na profylaxiu migrény bola nedostatočne účinná alebo kontraindikovaná alebo pri nej došlo k výskytu nežiaducich reakcií alebo intolerancie/neznášanlivosti.


Odporúčania ukončenia biologickej liečby migrény na Slovensku

 • Ak sa po 3 mesiacoch od začatia podávania nedosiahne redukcia počtu migrenóznych dní o aspoň 50 % v porovnaní so stavom pred začatím liečby erenumabom a fremanezumabom, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
 • Prehodnotenie liečby sa odporúča každých 6 mesiacov.
 • Ak pacient v dvoch po sebe idúcich mesiacoch nedosiahne redukciu počtu migrenóznych dní o aspoň 50 % v porovnaní so stavom pred začatím liečby, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
 • Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.


Čo sú slovenské špecifiká?

 • Prísnejšie indikačné obmedzenia pre úhradu, než sú v iných krajinách.
 • Povinná administratíva pri príprave podkladov na schválenie liečby poisťovňou.
 • Schválenie trvá v priemere 2 — 4 týždne.
 • Liečba je viazaná na špecializáciu neurológia.


Bezpečnostný profil a účinnosť fremanezumabu vrátane komorbidít

MUDr. Rudolf Rácz (spoločnosť Teva) upozornil v súhlase s dostupnými výsledkami klinických štúdií (HALO EM, HALO CM a FOCUS), že fremanezumab má nežiaduce účinky na úrovni placeba, a to vrátane pacientov s kardiovaskulárnymi komorbiditami.

Analýzy uvedených štúdií ukazujú, že liečba fremanezumabom bola účinná, dobre tolerovaná u pacientov s migrénou a s anamnézou kardiovaskulárneho rizika. Kardiovaskulárne nežiaduce účinky boli porovnateľné s placebom, a to aj u pacientov s ťažko liečiteľnou migrénou. Toto zistenie odráža skutočnosť, že fremanezumab blokuje ligand CGRP, nie jeho receptor, ktorý je exprimovaný s vysokou frekvenciou nielen v centrálnom a periférnom nervovom systéme, ale takisto v krvných cievach a srdci.

 

Ďalšou častou komorbiditou sú psychiatrické diagnózy: anxieta a depresia.

Fremanezumab poskytoval trvalé zlepšenie depresívnych symptómov po dobu 12 mesiacov u pacientov s CM a stredne ťažkou až ťažkou depresiou v HALO LTS.

Celkom 67,9 % pacientov referovalo zmiernenie úzkosti, 64,7 % pociťovalo zmiernenie depresie a 56,5 % zaznamenalo zlepšenie kvality spánku.


Technika aplikácie fremanezumabu v naplnenom injekčnom pere a podporný program pre pacientov Migréna Kompas

Ivana Matoušková, DiS., upozornila na podporný program, ktorý je zameraný na pacientov. Informácie sú dostupné na www.migrena-kompas.sk a existuje aj aplikácia pre mobilné telefóny Migréna kompas, dostupná zdarma pre telefóny Apple i Android.

Veľmi zaujímavou súčasťou webinára boli aj kazuistiky (v prezentáciách MUDr. B. Hofericovej, MUDr. A. Kovačikovej a MUDr. L. Mokošovej a MUDr. A. Petrovičovej).