Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Komentár k článku Redukcia intenzity a trvania bolesti hlavy u pacientov s epizodickou a chronickou migrénou liečených fremanezumabom

Účinnosť fremanezumabu na intenzitu a trvanie epizodickej migrény (EM) a chronickej migrény (CM) sú prezentované na výsledkoch post hoc analýzy troch medzinárodných multicentrických, randomizovaných, dvojito slepých, placebom kontrolovaných klinických štúdií fázy III s paralelnými skupinami pacientov: HALO CM – u pacientov s chronickou migrénou, HALO EM – u pacientov s epizodickou migrénou a FOCUS u pacientov s EM a CM, u ktorých bola dokumentovaná neúčinnosť dvoch až štyroch liekov užívaných v profylaxii migrény.

Uvedené štúdie boli samostatne publikované, o to významnejšie je ich porovnanie a analýza hypotézy, či liečba fremanezumabom je skutočne spojená so signifikantnou redukciou intenzity a trvania bolesti pri migréne.

Fremanezumab je plne humanizovaná monoklonálna protilátka selektívne pôsobiaca na calcitonin gene-related peptide a znižujúca frekvenciu migrén.

Cieľom štúdie bolo analyzovať výsledky účinnosti fremanezumabu vo všetkých troch štúdiách v 12-týždňovom intervale so vstupnými hodnotami (28-dňový interval pred zahájením liečby) frekvencie, intenzity a trvania bolestí hlavy vo všetkých paralelných skupinách s CM alebo EM. Pacienti boli randomizovaní v pomere 1 : 1 : 1 k podávaniu fremanezumabu a placeba, kvartálne im bol podávaný fremanezumab v dávke 675 mg subkutánne vs. placebo/placebo alebo dostávali mesačne fremanezumab v dávke 675 mg (CM) vs. 225 mg (EM)/225 mg/225 mg alebo mesačne placebo.

Sledovali sa aj proporcie počtu dní s bolesťou hlavy najmenej strednej intenzity, maximálna intenzita „peak“ bolestí hlavy, priemerný počet hodín s bolesťou hlavy mesačne najmenej strednej intenzity a priemerný počet hodín s bolesťou hlavy akejkoľvek intenzity.

Celkovo bolo do všetkých troch štúdií zaradených 2 843 pacientov a randomizovaných 2 823 z nich. Vo všetkých troch štúdiách išlo o pacientov vo veku 18–70 rokov s podobnými vstupnými kritériami predchádzajúcej liečby migrény a spĺňajúcimi kritériá CM a EM podľa ICHD-3 beta (Medzinárodná klasifikácia bolestí hlavy, tretia revízia, beta verzia).

Z výsledkov vyplynulo, že došlo k signifikantnej redukcii počtu dní s bolesťou hlavy najmenej strednej intenzity u pacientov liečených tak kvartálne, ako aj mesačne fremanezumabom v hodnotenom 12-týždňovom intervale. Podobne došlo v 12-týždňovom intervale k signifikantnej redukcii maximálnej intenzity bolestí hlavy v porovnaní so vstupnými hodnotami, a to tak pri CM, ako aj pri EM. Porovnanie distribúcie dní bolesti hlavy maximálnej a strednej intenzity ukázalo, že došlo k nárastu počtu dní len s miernou intenzitou bolestí hlavy.

Naprieč všetkými štúdiami došlo k signifikantnej redukcii počtu hodín s bolesťou hlavy najmenej strednej intenzity v oboch prípadoch, tak pri podávaní kvartálnej, ako aj mesačnej liečby v 12-týždňom intervale v porovnaní s placebom. Podobná redukcia počtu hodín bola zaznamenaná u akejkoľvek intenzity bolestí hlavy vo všetkých štúdiách.

Naprieč všetkými tromi štúdiami došlo k signifikantnej redukcii priemernej dĺžky trvania bolestí hlavy, vyjadrené počtom hodín bolestí rôznej intenzity u oboch dávkovaní fremanezumabu – kvartálne 675 mg a mesačne 225 mg (p < 0,001) vs. placebo.

Proporcia počtu pacientov s podávaním fremanezumabu mesačne (35 %) alebo kvartálne (40 %) boli podobné a v budúcnosti bude záležať od pacienta, ktorú z aplikácií si vyberie. V Českej republike je v súčasnosti k dispozícii mesačnej aplikácie fremanezumabu v dávke 225 mg.

Záverom sa dá konštatovať, že naprieč všetkými štúdiami boli u pacientov s migrénou potvrdená redukcia frekvencie migrén a počtu dní s bolesťou hlavy tak v prípade mesačnej, tak aj kvartálnej aplikácie fremanezumabu, rovnako tak kratšie trvanie atakov migrény tak pri CM, ako pri EM. Zlepšenie bolo preukázané tiež u pacientov, ktorí nemali odpoveď na dve až štyri štandardné profylaxie, teda u ťažkých ťažko liečiteľných migrén.

Zdroj: Ashina M, Cohen JM, Gandhi SK, Du E., Reduction in the severity and duration of headache following fremanezumab treatment in patients with episodic and chronic migraine. Headache 2021;00:1–11. https://doi.org/10.1111/head.14127

doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Centrum pro diagnostiku a liečbu bolestí hlavy, NZZ – PRIVÁTNÍ ORDINACE NEUROLOGIE, Hradec Králové