Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Aktuality

Fremanezumab v reálnej praxi u amerických pacientov

Časopis The Journal of Headache and Pain prednedávnom uverejnil prácu medzinárodného tímu pod vedením holandského odborníka Maurica T. Driessena, ktorá kvantifikuje účinnosť fremanezumabu u pacientov s epizodickou (EM), chronickou (CM) a ťažko liečiteľnou migrénou (DTT, difficult-to-treat), u pacientov s nadmerným užívaním medikácie (MO, medicadion overuse) a súčasne u pacientov s komorbiditami migrény, ako je veľká depresívna porucha (MDD, major depressive disorder) alebo generalizovaná úzkostná porucha (GAD, generalized anxiety disorder). V tejto štúdii z reálnej praxe preukázal fremanezumab účinnosť v prevencii migrény bez ohľadu na typ migrény, alebo na prítomnosť faktorov, prispievajúcich k DTT migréne (MO, GAD, MDD, alebo predchádzajúce expozície inou monoklonálnou protilátkou proti calcitonin gene related peptide, CGRP).

O fremanezumabe

Fremanezumab je plne humanizovaná monoklonálna protilátka (mAb; IgG2Δa), ktorá selektívne cieli na calcitonin gene related peptide (CGRP). Je schválený pre preventívnu liečbu migrény u dospelých. Účinnosť a bezpečnosť fremanezumabu bola preukázaná v randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách (RCT, randomized clinical trial). Doposiaľ nebola účinnosť fremanezumabu overovaná v reálnej klinickej praxi u neštudijnej populácie pacientov naprieč rôznymi podskupinami (EM, CM DDT).

Štúdia z reálnej praxe

Išlo o retrospektívnu analýzu dát z lekárskej dokumentácie pomocou elektronického formulára. Kritériom pre zaradenie pacienta bola diagnóza EM alebo CM; vek ≥ 18 rokov v čase zahájenia liečby fremanezumabom; pacient dostal ≥1 dávku fremanezumabu a absolvoval ≥ 1 následnú kontrolu po zahájení liečby s ≥ 2 hodnoteniami dní s migrénou za mesiac (MMD, monthly migraine days). Zmeny v MMD a mesačných dňoch bolesti hlavy (MHD, monthly headache days) boli hodnotené v podskupinách pacientov podľa typu migrény (EM/CM) a v podskupinách s DTT migrénou, MO, MDD a GAD. Hodnotila sa aj účinnosť fremanezumabu po predchádzajúcej expozícii inou monoklonálnou protilátkou proti CGRP (anti-CGRP mAb).

Ako EM bola hodnotená migréna s 0 až 14 MHD, ako CM migréna s > 15 MHD, za MO bolo považované ≥ 10 dní užívania ergotamínov, triptánov, opioidov, kombinovaných analgetík, alebo kombinácií liekov rôznych tried, ktoré nie sú jednotlivo nadmerne užívané, alebo ≥ 15 dní užívania neopioidných analgetík, paracetamolu, alebo nesteroidných antireumatík za mesiac.

Študijná populácia a výsledky

V štúdii sa zúčastnilo 421 lekárov s 1 003 pacientami, ktorí zahájili liečbu fremanezumabom medzi 2. októbrom 2018 a 17. júlom 2020. Pacientov s EM bolo 416 (41,5 %) a s CM 587 (58,5 %); 220 (21,9 %) pacientov malo lekárom diagnostikované MO, 134 (13,4 %) pacientov MDD a 120 (12,0 %) pacientov GAD. Deväťdesiatosem (9,8 %) pacientov bolo predtým liečených inou anti-CGRP mAb. Celkovo 622 (62,0 %) pacientov užívalo fremanezumab mesačne a 381 (38,0 %) ho dostávalo štvrťročne.

Priemerné (percentuálne) zníženie oproti východiskovej hodnote u MMD v 6. mesiaci bolo:

  • –7,7 (77,0 %) u pacientov s EM,
  • –10,1 (68,7 %) u pacientov s CM,
  • –10,8 (80,6 %) v podskupine MO,
  • –9,9 (68,3 %) v podskupine MDD,
  • –9,5 (66,4 %) v podskupine GAD,
  • –9,0 (68,7 %) v podskupine s predchádzajúcou expozíciou anti-CGRP mAb.

Zmiernenie závažnosti MDD alebo GAD bolo udávané u 45,5 %, resp. 45,8 % pacientov s uvedenými psychiatrickými komorbiditami.

V tejto štúdii z reálnej praxe preukázal fremanezumab účinnosť v prevencii migrény bez ohľadu na typ alebo prítomnosť faktorov, prispievajúcich k DTT migréne (MO, GAD, MDD alebo predchádzajúce expozície inej anti-CGRP mAb).

Ukončenie liečby fremanezumabom bolo vzácne, adherencia vysoká (≥ 85 %).

Mesačné dni migrény a ďalšie kľúčové výsledky

Podskupiny typu migrény 

U pacientov s EM (n = 416) bol priemerný počet MMD na začiatku 10,0 (±5,1). Priemerné percentuálne zníženie od východiskovej hodnoty MMD bolo –3,4 (34,0 %) v 1. mesiaci, –4,7 (47,0 %) v 3. mesiaci a –7,7 (77,0 %) v 6. mesiaci. Podiel pacientov s ≥ 50% znížením počtu MMD sa zvýšil od 1. mesiaca z 31,6 % do 3. mesiaca na 52,1 %) a do 6. mesiaca na 75,8 %.

U pacientov s CM (n = 587) bol priemerný počet MMD na začiatku 14,7 (±6,5). Priemerné percentuálne zníženie od východiskovej hodnoty MMD bolo –5,5 (37,4 %) v 1. mesiaci, –7,9 (53,7 %) v 3. mesiaci a –10,1 (68,7 %) v 6. mesiaci. Podiel pacientov s ≥ 50% znížením počtu MMD sa zvýšil od 1. mesiaca, kedy predstavoval 32,1 %, do 3. mesiaca na 58,3 % a do 6. mesiaca na 76,3 %. Rastúca redukcia MMD počas šesťmesačného liečebného obdobia bola pozorovaná bez ohľadu na typ migrény.

V podskupine MO (n = 220) bol priemerný počet MMD na začiatku 13,4 (±6,7). Priemerné percentuálne zníženie oproti východiskovej hodnote MMD vzrástlo z –5,5 (41,0 %) v 1. mesiaci na –7,0 (52,2 %) v 3. mesiaci a na –10,8 (80,6 %) v 6. mesiaci. Podiel pacientov s MO s ≥ 50% znížením MMD sa tiež zvyšoval od 1. mesiaca (33,3 %) do 3. mesiaca na 48,5 % (33/68) a do 6. mesiaca na 78,8 % (26/33).

V podskupine MDD (n = 134) bol priemerný počet MMD na začiatku 14,5 (±6,1). Priemerné percentuálne zníženie od východiskovej hodnoty MMD bolo –5,4 (37,2 %) v 1. mesiaci, –6,8 (46,9 %) v 3. mesiaci a –9,9 (68,3 %) v 6. mesiaci. Podiel pacientov s ≥ 50% znížením počtu MMD sa zvýšil od 1. do 3. a 6. mesiaca (1. mesiac 36,7 %; 3. mesiac 44,7 %; 6. mesiac 81,8 %). Závažnosť MDD bola na začiatku udávaná ako žiadne príznaky u 4,5 % pacientov, mierna u 37,3 %, stredná u 45,5 % a závažná u 10,4 %. Závažnosť MDD sa znížila u 45,5 % pacientov.

V podskupine GAD (n = 120) bol priemerný počet MMD na začiatku 14,3 (±6,3). Priemerné percentuálne zníženie od východiskovej hodnoty MMD bolo –5,7 (39,9 %) v 1. mesiaci, –7,2 (50,3 %) v 3. mesiaci a –9,5 (66,4 %) v 6. mesiaci. Podiel pacientov s GAD s ≥ 50% znížením MMD sa zvýšil od 1. mesiaca (37,0 %) do 3. mesiaca na 53,3 % a do 6. mesiaca na 80,0 %. V tejto podskupine bola závažnosť GAD na počiatku udávaná ako žiadne príznaky u 1,7 % pacientov, mierna u 35,8 %, stredná u 45,8 % a závažná u 15,8 % pacientov. Zníženie závažnosti GAD udávalo 45,8 % pacientov.

Vzhľadom k päťkrát vyššiemu riziku MDD a tri- až päťkrát vyššiemu riziku úzkostných porúch u pacientov s migrénou v porovnaní so zdravými jedincami tieto zistenia ukazujú, že fremanezumab môže znížiť symptomatickú záťaž tak migrény, ako aj týchto psychiatrických komorbidít.

V podskupine pacientov s predchádzajúcou expozíciou anti-CGRP mAb (n = 98) uviedlo 93,9 % dôvod pre prechod na liečbu fremanezumabom. Najčastejšími dôvodmi boli neadekvátna odpoveď na liečbu (definovaná ako žiadne klinicky významné zlepšenie po ≥ 3 mesiacoch terapie; 67,4 %) a nežiaduce účinky (32,6 %). Medzi ďalšie časté dôvody prechodu na fremanezumab patrili úhrady liečby (19,6 %), možnosť štvrťročného dávkovania (16,3 %), dostupnosť vzoriek zdarma (15,2 %), dlhodobé účinky fremanezumabu (14,1 %), preferencia pacienta (14,1 %). Mnoho pacientov uviedlo > 1 dôvod pre zmenu.

V celkovej podskupine pacientov s predchádzajúcou expozíciou inou anti-CGRP mAb bol priemerný počet MMD na začiatku 13,1 (±6,2). Priemerné percentuálne zníženie od východiskovej hodnoty MMD bolo –2,8 (21,4 %) v 1. mesiaci, –7,2 (55,0 %) v 3. mesiaci a –9,0 (68,7 %) v 6. mesiaci. Podiel pacientov s ≥ 50% znížením počtu MMD sa zvýšil od 1. mesiaca (9,1 %) do 3. mesiaca na 45,5 % a do 6. mesiaca na 63,6 %.

Tieto výsledky naznačujú, že fremanezumab je účinný a dobre tolerovaný u pacientov s migrénou, u ktorých zlyhali iné anti-CGRP mAb, a preto sa môžeme domnievať, že zlyhanie liečby jednej anti-CGRP mAb nepredpovedá zlyhanie inej liečby.

Záver

Výsledky štúdie z reálnej praxe sú celkom konzistentné s vykonanými RCT (fáza III). Bolo pozorované trvalé zníženie počtu MMD a MHD a klinicky významné (≥ 50%) zníženie MMD, a to konzistentnými výsledkami účinnosti naprieč podskupinami pacientov s EM alebo CM a pacientov s DTT migrénou, vrátane pacientov s akútnou MO, komorbidnou MDD, komorbidnou GAD a s predchádzajúcou expozíciou inej anti-CGRP mAb. Výsledky tejto štúdie v reálnom svete posilňujú dôkazy o účinnosti fremanezumabu ako preventívnej liečby migrény v celom spektre pacientov s migrénou, vrátane pacientov s komorbiditami alebo inými faktormi, ktoré môžu prispievať k migréne DTT.

Zdroj: [1] Driessen MT, et al. Real-world effectiveness after initiating fremanezumab treatment in US patients with episodic and chronic migraine or difficult-to-treat migraine

J Head Pain 2022;23:56https://doi.org/10.1186/s10194-022-01415-x