Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Poradňa

Ťažké zdravotné postihnutie

FAQ

Mama je dôchodkyňa, pred niekoľkými rokmi dostala preukaz ŤZP. V tomto roku jej bol diagnostikovaný karcinóm prsníka a minulý týždeň absolvovala kompletnú mastektómiu. Plánuje zažiadať o príspevky zo Sociálnej poisťovne. Je nutné zažiadať o pridanie diagnózy do podkladov, na základe ktorých získala status ŤZP už v minulosti?

Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa žiadajú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska (nie v Sociálnej poisťovni). K žiadosti o príspevok určite priložte aktuálnu lekársku správu o maminom súčasnom zdravotnom stave. Upozorňujem, že kompletná mastektómia (hoci je nepochybne závažnou diagnózou) ešte neznamená, že mama bude mať na niektorý z príspevkov nárok. Závisí to od toho, či je odkázaná na niektorú z foriem kompenzácie ŤZP (napr. či je odkázaná na opatrovanie, individuálnu prepravu alebo úpravu bytu) a tiež od jej príjmu. Podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch príspevkov a tom, ako sa žiadajú, nájdete v odkaze „Ťažké zdravotné postihnutie“ v našej právnej poradni.

23. 7. 2024

Zamietli mi žiadosť o parkovací preukaz, hoci som v dlhodobej liečbe, nemám žiadnu imunitu, nemôžem byť s chorými ľuďmi, nevládzem prejsť na zastávku. Vraj hýbať sa môžem, tak môžem cestovať hromadnou dopravou. Čo mám robiť?

1. júla 2018 sa zmenil zákon, podľa ktorého úrady práce, sociálnych vecí a rodiny posudzujú žiadosti o parkovací preukaz.
Úrad práce vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v novej prílohe č. 18 k zákonu.
V prílohe č. 18 sú uvedené neurologické ochorenia, ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach, ortopedické ochorenia, obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím, ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie, duševné ochorenia, praktická a úplná slepota, strata sluchu a onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
Odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí parkovacieho preukazu má zmysel podávať iba v prípade, že máte v lekárskych právach uvedené, že jedným z týchto ochorení trpíte.

Zamietli mi žiadosť o parkovací preukaz. Podala som odvolanie, no ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny mi nevyhovelo. Dá sa to ešte nejako preskúmať, napr. súdom?

Preskúmať rozhodnutie Ústredia práce súdom, samozrejme, možné je, ide o správnu žalobu v sociálnych veciach. Tá sa podáva na krajský súd v lehote dvoch mesiacov, odkedy Vám bolo doručené rozhodnutie, ktorým bolo zamietnuté odvolanie. V konaní o sociálnych veciach nemusíte byť zastúpená advokátom. V žalobe musí byť uvedené, akému súdu je určená, kto a proti komu ju podáva, o aké rozhodnutie ide, čoho sa týka, čo sa ňou sleduje, musí byť datovaná a podpísaná, musia v nej byť označené dôkazy, ktorými preukazujete to, čo v nej tvrdíte (napr. lekárske správy), musí v nej byť uvedený výrok rozhodnutia, ako aj to, či žiadate nariadenie súdneho konania.

23. 7. 2024

Chcem poprosiť o radu. ŤZP preukaz a tú nálepku na auto mi uznali, ale príspevok na benzín nie, vraj mám do nemocnice chodiť sanitkou, na ktorú mám nárok. So svojou oslabenou imunitou si mám sadnúť k niekomu, kto môže celú cestu kašľať?! Pri svojej chorobe nepotrebujem ešte ochorieť!

Keď žiadate o príspevok na benzín (teda na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla), nemali by ste do žiadosti písať, že sa potrebujete prepravovať do zdravotníckeho zariadenia, ale že sa potrebujete prepravovať do zamestnania, do školského zariadenia, za rodinou a pod. Podľa zákona tento príspevok slúži práve na to, aby ťažko zdravotne postihnutý „nesedel doma“, ale mohol pracovať, študovať, venovať sa občianskym a rodinným aktivitám. Človek, ktorému bol príspevok priznaný, následne úradu nedokladuje, kam konkrétne autom išiel. Prepravu pacientov do a zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami zabezpečuje dopravná zdravotná služba. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zaradená do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo ktorej sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba nemusí spĺňať podmienku využívania vozidla na pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo občianske aktivity.

Moja manželka je onkologická pacientka, stále s ňou chodím k lekárovi. Chcel by som pre ňu získať príspevok na kúpu auta. Poraďte mi, prosím, ako na to. 

Základnou podmienkou na poskytnutie príspevku na kúpu motorového vozidla je, že osoba s ťažkým zdravotným postihnutím bude využívať vozidlo najmenej dvakrát v týždni na prepravu do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára. K žiadosti o príspevok sa má priložiť doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je zamestnaný alebo bude zamestnaný (pracovná zmluva), vykonáva inú zárobkovú činnosť, študuje alebo bol prijatý na štúdium alebo sa mu poskytuje či bude poskytovať starostlivosť v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, kam bude aspoň dvakrát týždenne dochádzať. Pokiaľ teda manželka nevie vydokladovať, že bude vozidlo využívať na jeden z týchto účelov, príspevok jej nemôže byť poskytnutý. Príspevok na kúpu vozidla podľa zákona neslúži na zabezpečenie prepravy k lekárovi, na to je určená dopravná zdravotná služba.

23. 7. 2024

Otec má dosť diagnóz, aj leukémiu. Bola som na úrade práce požiadať o opatrovateľský príspevok, kde mi povedali, že nakoľko otec poberá vysoký dôchodok – 600 €, tento príspevok mi bude krátený. Taká vážna diagnóza a štát človeku nepomôže aspoň 50 € na ovocie a zeleninu?

Pokiaľ ide o príspevok na opatrovanie podľa zákona (§ 40 ods. 12 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) platí, že ak je príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, výška peňažného príspevku na opatrovanie sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem. Pokiaľ ide o časť Vašej otázky dotýkajúcu sa toho, či štát môže prispieť na „ovocie a zeleninu“, zákon 447/2008 Z. z. pozná príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, ale o ten môžu žiadať iba osoby s konkrétnymi v zákone uvedenými diagnózami, medzi ktoré leukémia nepatrí.

Opatrovateľský príspevok poberám 12. rok. Platí, že štát po 12 rokoch nebude za mňa platiť odvody do Sociálnej poisťovne?

Poberateľ opatrovateľského príspevku je po splnení ďalších podmienok poistencom štátu, t. j. ten zaňho platí odvody na povinné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne a odvody na povinné zdravotné poistenie do zdravotnej poisťovne. Do 31. 12. 2016 platilo, že štát uhrádzal poistné na dôchodkové poistenie za opatrovateľa max. 12 rokov. To sa však od 1. 1. 2017 zmenilo a platenie odvodov za opatrovateľov sa predĺžilo po dobu vykonávania opatrovania. Opatrovateľ je teda dôchodkovo poistený po celý čas, čo opatrovanie vykonáva.

23. 7. 2024

Narodilo sa mi zdravé dieťa, avšak v troch rokoch ochorelo a stalo sa ťažko zdravotne postihnuté a odkázané na celodennú starostlivosť. Teraz má syn päť rokov. Manžel nás opustil a založil si novú rodinu. Synov zdravotný stav sa tak zhoršil, že mu lekári odporúčajú bezlepkové diétne stravovanie, čo má za následok zvýšenie nákladov v rodine. Okrem neho sa starám aj o mladšieho trojročného syna. Na aké náležitosti mám nárok, v akom rozsahu a na akú dobu, kde podám návrh na konanie o priznaní dávok? Do akej miery bude otec povinný podieľať sa na hmotnom zabezpečení syna?

Ak má dieťa nepriaznivý zdravotný stav, do 6 rokov naň môžete poberať rodičovský príspevok. Po dovŕšení 6 rokov môžete požiadať o priznanie opatrovateľského príspevku (za predpokladu, že je pre svoje ochorenie odkázané na opatrovanie inou osobou). Ak má dieťa celiakiu, môžete na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie.

Pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť otca, ten je povinný si ju voči dieťaťu plniť aj potom, čo si založil novú rodinu. Nie je určená presná suma, každý rodič sa má na plnení vyživovacej povinnosti podieľať podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Je stanovené minimálne výživné 30 % zo sumy životného minima na dieťa, teda aj keby rodič vôbec nepracoval a pracovať ani nemohol, takouto sumou musí na dieťa mesačne prispievať. Pri určovaní výšky výživného súd vychádza z celkových mesačných nákladov na dieťa, ktorými sú všetky výdavky, ktoré zabezpečujú aspoň základné potreby dieťaťa na kalendárny mesiac, ako napríklad stravu, ošatenie, zdravotnú starostlivosť, školskú dochádzku a podobne. To, do akej miery sa bude každý z rodičov podieľať na celkových nákladoch na dieťa, určujú jeho majetkové pomery a životná úroveň. Súd prihliada aj na ďalšie vyživovacie povinnosti, ktoré má rodič k iným deťom.

23. 7. 2024