Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Poradňa

Sociálne služby

FAQ

Som zaradený do poradovníka na umiestnenie do domova sociálnych služieb. Prečo mi nedali miesto hneď?

Ak kapacita domova sociálnych služieb neumožňuje ubytovať žiadateľa ihneď, môže byť zaradený do poradovníka. Poradovník musí byť zverejnený. Bezodkladné umiestnenie do domova sociálnych služieb je možné vtedy, ak je ohrozený život alebo zdravie človeka. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia sa považuje najmä to, ak je človek ohrozený správaním inej osoby alebo je odkázaný na pomoc inej osoby a nemá žiadnu blízku osobu (manžela, manželku, dieťa, rodiča), ktorá by sa oňho mohla postarať.

Môžu ma dať do domova dôchodcov proti mojej vôli?

Nie. Dospelého a svojprávneho človeka nie je možné umiestniť do akéhokoľvek zariadenia sociálnych služieb, ak s tým on sám nesúhlasí. Svojprávny je človek, ktorý nebol právoplatným rozhodnutím súdu zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nebola súdom obmedzená.

17. 6. 2024

Som veľmi nespokojná s opatrovateľkou svojej mamy, ktorú jej pridelila obec. Čo môžem robiť?

O zistených nedostatkoch v činnosti opatrovateľky môžete informovať obec, ktorá je podľa zákona o sociálnych službách povinná kontrolovať úroveň ich poskytovania. Pokiaľ by ste s podnetom neuspeli, t. j. neviedol by k náprave nedostatkov, môžete sa obrátiť na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré nad sociálnymi službami vykonáva dohľad.

17. 6. 2024

Ako si vybavím, aby som mohol chodiť na lacné obedy?

Stravovanie v jedálni je sociálna služba, ktorú obec poskytuje ľuďom, ktorí v nej majú trvalý pobyt a ktorí dovŕšili dôchodkový vek, sú ťažko zdravotne postihnutí, majú nepriaznivý zdravotný stav alebo nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

Konkrétny spôsob, ako si vybaviť stravovanie, sa v jednotlivých obciach líši. Informácie Vám poskytnú na obecnom úrade a nájdete ich aj na internetovej stránke obce v odkaze „Sociálne služby“.

17. 6. 2024

Starám sa o syna, poberám naňho opatrovateľský príspevok. Počula som, že opatrovateľ môže požiadať o odľahčovaciu službu, keď si chce trochu oddýchnuť. Je to pravda?

Áno. Odľahčovacia služba je jednou z foriem sociálnych služieb. Poskytuje sa človeku, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť takémuto opatrovateľovi oddýchnuť si od opatrovania – je to teda istá forma „dovolenky“. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac na 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni si nie je možné preniesť do ďalšieho roka. O poskytnutie odľahčovacej služby sa žiada na obecnom (mestskom) úrade, odkázanosť sa preukazuje posudkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovaným v konaní o priznanie opatrovateľského príspevku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to buď opatrovaním v domácnosti, alebo v zariadení sociálnych služieb.

17. 6. 2024