Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Poradňa

Invalidita

FAQ

Čo je to dôchodok z mladosti? 

Ide o situáciu, keď sa človek stane invalidným v období, v ktorom je tzv. nezaopatreným dieťaťom alebo doktorandom v dennej forme štúdia. Nezaopatrené dieťa je podľa zákona o sociálnom poistení (definícia nezaopatreného dieťaťa je v tomto zákone iná ako napr. v zákone o pomoci v hmotnej núdzi) dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, po jej skončení je to dieťa najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie alebo ak nie je schopné sa pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť (tieto choroby a stavy sú uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení).

Nezaopatrené nie je dieťa, ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul a tiež dieťa poberajúce plný invalidný dôchodok (pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %).

V takomto prípade žiadateľ nemusí splniť podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, resp. táto podmienka sa automaticky považuje za splnenú a trvanie poistenia sa neskúma. Bez ohľadu na to, kedy invalidita vznikla, invalidný dôchodok môže byť vyplácaný až po dovŕšení 18 rokov veku.

16. 1. 2017

Vzťahuje sa minimálny dôchodok aj na invalidných dôchodcov? Existuje nejaká spodná hranica invalidného dôchodku? 

Minimálny dôchodok sa netýka ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok a ešte nedosiahli dôchodkový vek. Na invalidných dôchodcov sa nová úprava bude vzťahovať až potom, čo dosiahnu dôchodkový vek. Vtedy im Sociálna poisťovňa zvýši invalidný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku, a to za predpokladu, že boli dôchodkovo poistení aspoň 30 rokov. Obdobie poberania invalidného dôchodku je obdobím dôchodkového poistenia, t. j. človek nemusí 30 rokov odpracovať, môže byť aj 30 rokov poberateľom invalidného dôchodku, a túto podmienku splní. Pokiaľ ide o invalidných dôchodcov, ktorí ešte dôchodkový vek nedosiahli, zákon nestanovuje nijakú minimálnu výšku invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku. Pokiaľ invalidný dôchodok nedosahuje úroveň životného minima, môže invalidný dôchodca požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dávku v hmotnej núdzi.

Mám veľmi nízky dôchodok, lebo som bol zamestnaný iba krátko. Je možné si poistné nejako spätne doplatiť? Za aké obdobia? 

Áno, poistné je možné doplatiť si aj spätne, a to za obdobie, keď mal človek prerušené povinné dôchodkové poistenie, bol zaradený do evidencie nezamestnaných alebo ak sa po dovŕšení 16 rokov veku sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Poistenie je možné si spätne doplatiť za obdobie od 1. 1. 2004, pri doplatení z dôvodu prerušenia poistenia od 1. 1. 2005. Doplatiť poistné sa dá kedykoľvek. Žiadosť o dodatočné zaplatenie dôchodkového poistenia je potrebné zaslať poštou alebo priniesť osobne do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska. Tlačivo „Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie“ si môžete stiahnuť z tejto stránky v časti „Vzory a formuláre“. Pri spätnom doplatení si fyzická osoba sama určuje vymeriavací základ, z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie.

Som onkologický pacient s diagnózou karcinóm pľúc a momentálne som PN. Aká bude výška môjho dôchodku? 

Výška ID závisí od viacerých faktorov, najmä od vášho príjmu počas obdobia, keď ste boli zamestnaný, resp. ste podnikali (platili poistné na dôchodkové poistenie), od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a od percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Výška invalidného dôchodku sa vypočíta podľa vzorca: POMB x ODP x ADH – ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % (plný invalidný dôchodok).

POMB je priemerný osobný mzdový bod, teda priemer osobných mzdových bodov za obdobie, keď bol žiadateľ dôchodkovo poistený. Osobný mzdový bod za určitý rok vypočítame tak, že hrubý príjem (vymeriavací základ) v tomto roku vydelíme priemernou ročnou mzdou v národnom hospodárstve. Ak bol príjem žiadateľa v určitom roku na úrovni priemernej mzdy, osobný mzdový bod v danom roku bude 1, ak žiadateľ zarábal polovicu priemernej mzdy, osobný mzdový bod bude 0,5. Osobné mzdové body v jednotlivých rokoch je možné jednoducho zistiť pomocou kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku, ktorá je dostupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

ODP je súčet období dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. ADH je aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. Aktuálna dôchodková hodnota je každý rok iná, v roku 2018 bola 11,9379 €.
Ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale menej než o 70 % (ide o čiastočný invalidný dôchodok), suma invalidného dôchodku sa určí ako: (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu.

16. 1. 2017

Kedy mám požiadať o invalidný dôchodok? Musí PN trvať rok pred podaním žiadosti? 

Podmienkou priznania ID nie je to, aby PN trvala presne rok. Býva to iba zvykom, keďže predpokladom invalidity je dlhodobé zhoršenie zdravotného stavu, ktoré je definované ako stav, ktorý trvá alebo podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať aspoň jeden rok. Sú však aj prípady, keď má človek nejaké ochorenie, ktoré vzniklo dávnejšie, pracuje a požiada o ID, ktorý mu je priznaný. Dôležité je, aby ochorenie spôsobovalo pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aspoň o 41 %, a to dlhodobo, teda aby sa predpokladalo, že aj po roku od zistenia ochorenia pretrváva pokles schopnosti pracovať. Sociálna poisťovňa má na rozhodnutie o dôchodku lehotu 60 dní, v obzvlášť zložitých prípadoch 120 dní. Žiadosť o invalidný dôchodok preto odporúčam podať tak, aby obdobie medzi skončením poberania nemocenského (max. 52 týždňov) a rozhodnutím Sociálnej poisťovne o dôchodku bolo čo najkratšie. Sociálna poisťovňa dôchodok vyplatí spätne odo dňa vzniku invalidity (spravidla určeného ako deň skončenia PN).

16. 1. 2017

Posudková lekárka v posudku uviedla, že moje ochorenie je v remisii. Moja ošetrujúca lekárka však vo svojich správach uvádza, že v remisii nie je. Je to dôvod na podanie odvolania? 

Áno, určite. Posudkový lekár musí podľa zákona vychádzať z predložených lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Musí tiež zobrať do úvahy všetky predložené lekárske správy, a pokiaľ by dospel k iným záverom, než sú v nich uvedené, musí to riadne odôvodniť. Rovnako je preto dôvodom na podanie odvolania aj to, keď posudkový lekár nenavýši mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť kvôli ďalším ochoreniam, hoci sú tieto ochorenia preukázané lekárskymi správami.

Ochorenie mi bolo diagnostikované už v roku 2007, o dôchodok som však požiadala iba nedávno. Priznali mi ho od roku 2017. Mám podať odvolanie? 

Dátum vzniku invalidity nemusí byť nutne zhodný s dátumom diagnostikovania určitého ochorenia. Invalidita vznikne vtedy, ak ochorenie dlhodobo spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Pokiaľ je ochorenie v miernom štádiu, nemusí byť spojené až s takýmto poklesom a nespôsobuje invaliditu. Keď sa stav zhorší a zvýši sa percentuálne „ohodnotenie“ poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, tak dátumom vzniku invalidity je deň, keď k takémuto poklesu došlo. Úspešnosť odvolania v tomto prípade závisí od toho, či viete lekárskymi správami z minulosti zdokladovať, že ochorenie bolo už skôr (teda pred dátumom uvedeným v rozhodnutí Sociálnej poisťovne) také vážne, že bolo podľa tabuľky spojené s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 40 %. Samotný dôchodok možno priznať najviac tri roky spätne, a to aj v prípade, že by invalidita vznikla ešte skôr.

16. 1. 2017